Promijeni pozadinu
Povećaj tekst
Odaberi kontrast
Pretraži stranicu
  Sadržaj po poglavljima     Testovi za korisnike Kontakt informacije

O Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom  

KOJE SU NADLEŽNOSTI PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM?
 
U slučaju kršenja prava osoba s invaliditetom, pravobraniteljica je ovlaštena:

Ukoliko se obratite Uredu, pravobraniteljica, njezini zamjenici ili savjetnici preispitat  će vaš slučaj. Pri tome će možda od
vas zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se mogli što bolje upoznati s vašim slučajem i odlučiti koje mjere iz svoje
nadležnosti možemo poduzeti kako bismo vam pomogli.
Pravobraniteljica će upozoriti kršitelja prava i preporučiti da otkloni nepravilnost ili prestane s radnjama koje krše vaša
prava. Pravobraniteljica i njezini zamjenici i savjetnici vas također mogu savjetovati o tome koje radnje poduzeti ili
kojoj se izvršnoj instituciji obratiti kako bi zaštitili svoja prava.
Ukoliko pravobraniteljica uvidi da neko zakonsko rješenje ide na štetu osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama u razvoju,
da ih se  dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe bez invaliditeta, pravobraniteljica će dati prijedlog za izmjenu tog
zakonskog rješenja. Pravobraniteljica može predlagati i zalagati se za primjerenija rješenja, ali ne može izravno utjecati na
njihovo donošenje.
Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe obavezni su surađivati
s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i na njezin zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite.
Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe dužne su odmah, a
najkasnije u roku od 15 dana izvijestiti pravobraniteljicu o poduzetom u povodu njezinog upozorenja, prijedloga ili preporuke.
Ako ne postupe prema zahtjevu, pravobraniteljica će o tome obavijestiti tijelo koje obavlja nadzor nad njihovim radom, a ako
ni to tijelo u roku od 8 dana ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama, pravobraniteljica o tome obavještava
Vladu Republike Hrvatske.
Ako u obavljanju dužnosti pravobraniteljica za osobe s invaliditetom sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji,
nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju, izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju, dužna je odmah podnijeti
prijavu 
nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležno tijelo državne uprave i predložiti mjere za zaštitu  prava i
interesa osoba s invaliditetom.

ŠTO PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM NE MOŽE:
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom vas ne može zastupati na sudu, ne može se miješati u tijek sudskih i upravnih
postupaka niti mijenjati ili utjecati na rješenja sudskih i upravnih tijela.
Pravobraniteljica vas može savjetovati o vašim pravima i načinima na koje ih možete ostvaritiali nije ovlaštena za pružanje
besplatne pravne pomoći niti može za vas pisati podneske, žalbe, prijave i slično. U takvim slučajevima, molimo vas da se obratite uredima državne uprave za opću upravu (pri županijama) koji će vas
uputiti na načine ostvarivanja besplatne pravne pomoći, a pravobraniteljicu obavijestite ukoliko naiđete da to pravo iz
neopravdanih razloga niste uspjeli ostvariti.
Pravobraniteljica ne može za vas ishoditi rješenja koja nisu u skladu sa zakonom niti može zavas intervenirati kako bi neko
svoje pravo ostvarili mimo zakona i propisa.
 
KAKO POSTUPA PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM?
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu
korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su
zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje.

Ako na temelju postupanja po prijavama stranaka, pravobraniteljica uvidi kako zakonske odredbe ne vrše svoju ulogu zaštite
osoba s invaliditetom, može potaknuti donošenje izmjena zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštite
njihovih prava i interesa.
Pored toga, Ured ostvaruje uvid u prostorije u kojima borave, rade ili su privremeno ili trajno smještene osobe
s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje programski
djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Neke od ovlasti Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom a koje se tiču Konvencije o pravima osoba s invaliditetom navodimo ovdje:

- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom, s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,
– prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,
– skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta